Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky Kerilit, s.r.o

 

Tyto obecné obchodní podmínky (dále též „OOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi Kerilit, s.r.o., se sídlem Jihlava, Brněnská 2806/71, PSČ 586 01, IČ:27673642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 50902, jako prodávajícím a kupujícím. Podle těchto obchodních podmínek se řídí i smluvní vztah, jehož předmětem je kromě prodeje zboží i jeho instalace/montáž, pokud tato činnost není převážnou částí plnění předmětu smlouvy.  Odchylky od těchto podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou písemně sjednány.

 

I. VZNIK SMLOUVY

Návrh na uzavření smlouvy/objednávka musí obsahovat nejméně tyto základní údaje: označení kupujícího(název,IČ, sídlo), druh zboží, jeho množství, termín a místo dodání (přesná adresa) a číslo objednávky, event. jiný kupujícím zvolený způsob odběru.

Pokud nebude mít prodávající výhrady k  objednávce, a to do 48 hodin od jejího obdržení, rozumí se, že objednávku akceptuje a kupní smlouva je tak uzavřena.

V případě výhrad (dodatků, omezení nebo jiných změn) prodávajícího k objednávce, je takovýto projev vůle odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku a smlouva v tomto případě vznikne až okamžikem souhlasného vyjádření od kupujícího s novou nabídkou. Odpověď prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, je jejím přijetím, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

Pro případ, že předmětem smlouvy je zboží dodávané v m2, včetně jeho pokládky (instalace), je rozsah předmětu smlouvy určen skutečnou výměrou položeného množství zboží a množství zboží dohodnuté na základě nabídky/objednávky je považováno za orientační. Prodávající a kupující tedy výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn rozšířit v tomto smyslu rozsah dohodnutého předmětu smlouvy a kupující je povinen za takto rozšířený předmět smlouvy uhradit dohodnutou cenu.

 

II. CENA

Ceny  zboží, pokud nejsou uvedeny v nabídce,  jsou určeny dle aktuálně platného ceníku  prodávajícího (viz http://obchod.kerilit.cz). Kupující potvrzuje odesláním objednávky prodávajícímu nebo podpisem kupní smlouvy znalost tohoto ceníku a souhlas s tímto způsobem určení ceny zboží.  Pokud není dohodnuto jinak, rozumí se určení ceny bez vratných obalů, dopravy do místa určení a pojištění.

 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost faktury, pokud není dohodnuto jinak, je 15 dnů od jejího doručení kupujícímu. Právo vystavit fakturu vznikne dnem splnění předmětu smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje právo prodávajícího požadovat zálohovou platbu.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího.Pro případ prodlení s úhradou faktury si smluvní strany dohodly smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení s úhradou faktury si smluvní strany dále dohodly, že prodávající je oprávněn nárokovat a vyúčtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky, která je splatná ve lhůtě do 15ti dnů od doručení vyúčtovaní této smluvní pokuty kupujícímu.

Kupující zasláním objednávky prodávajícímu  současně závazně prohlašuje, že disponuje dostatečným objemem finančních prostředků k úhradě svých závazků vzniklých z takto uzavřené smlouvy. Dozví-li se prodávající dodatečně, avšak před tím, než uplyne sjednaný termín plnění, skutečnosti, které mohou svědčit o insolventnosti či špatné platební morálce kupujícího, může požadovat okamžité zaplacení kupní ceny předem (do okamžiku takovéto úhrady kujícím není prodávající v prodlení s plněním  smlouvy), popř. odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své nároky vůči prodávajícímu oproti  nezaplacené faktuře.

 

IV. SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pokud není dohodnuto jinak, prodávající splní předmět smlouvy v okamžiku, kdy dojde  k převzetí zboží kupujícím u výrobce/dodavatele, či ve skladu prodávajícího  nebo předáním zboží prvnímu  dopravci k přepravě kupujícímu. Součástí dodávky jsou i doklady, vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání, popř. doklady požadované obecně závaznými právními předpisy.

Je-li zboží zasíláno prostřednictvím dopravce je kupující je povinen mít v místě převzetí zboží svého oprávněného zástupce a dále je povinen mít k dispozici odpovídající manipulační techniku, která umožní bez prodlení zboží složit. Pokud dojde k nepřiměřené době vykládky zboží kupujícím a výsledkem bude vícenáklad dopravce uplatňovaný vůči prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rovnající se výši dopravcem uplatňovaným vícenákladů, a to ve lhůtě do 15ti dnů od doručení vyúčtovaní této smluvní pokuty kupujícímu. Pokud si kupující zajistí přepravu zboží prostřednictvím třetí osoby sám, je tato osoba povinna se při jeho převzetí prokázat plnou mocí od kupujícího.  

Dodá-li prodávající větší množství věcí než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, uchová prodávající  zboží, může-li s ním nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem. V takovém případě, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu  náklady spojené s uchováním zboží, a to ve výši Kč 500 /za 1m2 plochy, na němž je zboží uloženo za 1 den uchování zboží. Prodávající je též oprávněn uchovávané zboží zadržet, dokud mu kupující tyto náklady neuhradí.

 

V. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE

Zboží je v některých případech dodáváno na paletách, dále jen vratné obaly. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn v ceníku prodávajícího. Za vratné obaly je účtována částka, která je splatná spolu se zbožím. Kupující má právo vratné obaly stejného druhu, nepoškozené a k další expedici  použitelné, vrátit jejich dodavateli, za podmínek jím stanovených, event. prodávajícímu, pokud se takto dohodne. Vratné obaly je možno vykoupit zpět pouze v případě, že kupující doloží doklad o jejich nabytí co do množství a sortimentu. Částka za vrácení vratných obalů  je krácena o částku opotřebení palet. V případě vrácení vratných obalů, za splnění výše uvedených  podmínek,  vystaví prodávající kupujícímu dobropis se splatností 15 dnů od data jeho doručení kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak. 

 

VI.  ZÁRUKA ZA JAKOST

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce dvou let od okamžiku odevzdání zboží kupujícímu, byl-li předmět smlouvy kupujícímu odeslán, běží od dojití předmětu smlouvy do místa určení.

Kupující je povinen vady zjištěné v záruční lhůtě reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté co se projeví. Reklamace vad v záruční době uplatní kupující formou písemného sdělení o vzniku vady s popisem toho, v čem se vada projevuje, a to  na adrese sídla prodávajícího.

Kupující má právo na odstranění vady v přiměřené lhůtě,a pokud vadu nelze odstranit opravou, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud ani toto není možné, tak  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávající k vyřízení neoprávněné reklamace vynaložil, včetně poštovného.

Na vyžádání je kupující povinen umožnit prodávajícímu ověřit si vady zboží přímo u kupujícího nebo v místě, kde se zboží nachází.

Vadou zboží nejsou  povrchové nerovnosti (vlasové škrábance, vrypy, podrásání), vzniklé manipulací se zbožím jeho formátováním, příp. jinými jeho objednanými úpravami,   pokud to nemá vliv na funkčnost a účel příslušného druhu zboží.

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy (zboží) dnem úplné úhrady jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem jeho převzetí (při vlastním odběru), jinak okamžikem předání zboží prodávajícím či výrobcem/dodavatelem prvnímu  dopravci k přepravě pro kupujícího do místa určení. S ohledem na ustanovení § 2134 zák.č. 89/2012 Sb. je kupující povinen na požádání prodávajícího mu poskytnout součinnost při pořízení veřejné listiny o výhradě vlastnického práva, popř. listinu o sjednání této výhrady opatřit svým ověřeným podpisem. Náklady na tyto dokumenty nese prodávající a kupující každý jednou polovinou.

 

VIII. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou stranami považovány takové neobvyklé okolnosti (např. legální stávka, přírodní katastrofa, změny zákonů apod.), které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo odvráceny. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 10 dnů, jsou obě smluvní strany povinny jednat o změně smlouvy (po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním smlouvy), v případě, že se smluvní strany na změně smlouvy nedohodnou, má každá ze smluvních stran právo na  odstoupení od smlouvy

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poruší-li kupující podstatným způsobem smlouvu či ustanovení těchto OP nebo odmítne-li předmět smlouvy převzít či jinou formou zmaří splnění smlouvy, je prodávající oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží. Na tuto smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst veškeré kupujícím doposud poskytnuté platby. Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů od  doručení jejího vyúčtování kupujícímu. Tím není dotčen nárok prodávajícího  na náhradu škody.

 

X. SUBDODÁVKY A  PŘEVOD PRÁV

Pokud se strany nedohodnou jinak, je prodávající oprávněn použít ke splnění předmětu smlouvy subdodavatele.

Kupující se zavazuje, že nepřevede nebo nepřenechá jakákoliv ze svých práv či povinností z uzavřené smlouvy s prodávajícím, bez jeho předchozího písemného souhlasu, třetímu subjektu.

 

XI. OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající a kupující jsou povinni chránit veškeré informace, které o sobě navzájem při realizaci svých obchodních vztahů získají, především se jedná o informace o objemech dodávek, cenových podmínkách, řešení případných sporů a další informace, které mají ekonomický význam, event. ty informace, které strany v separátních smlouvách za chráněné informace označí.

 

XII.OSTATNÍ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn tyto Obecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Tato změna musí být druhé smluvní straně v přiměřené lhůtě oznámena. Smluvním stranám, s nimiž je uzavřena rámcová smlouva s odkazem na tyto (obchodní) podmínky nebo u ústních smluv uzavřených s odkazem na tyto  podmínky je prodávající oprávněn provést toto oznámení změn jejich zveřejněním na svých webových stránkách.

Druhá smluvní strana je oprávněna tuto změnu odmítnout a svůj závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 30ti kalendářních dnů. To se netýká vyúčtování (fakturace) plnění, které již bylo v souladu se smlouvou splněno a nebylo druhou smluvní stranou odmítnuto. 

S ohledem na skutečnost, za tato smlouva je uzavřena mezi podnikateli, dohodl se prodávající a kupující  na tom, že pro účely této smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ, přičemž obě smluvní strany shodně prohlašují, že toto ustanovení neodporuje hrubě obchodním zvyklostem mezi oběma smluvními stranami ani zásadám poctivého obchodního styku.

 

XIII. ŘEŠENÍ SPORU

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z plnění této smlouvy, budou řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Nepodaří-li se spor vyřešit postupem podle předchozí věty  tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jeho vzniku, dohodli se prodávající a kupující dle § 89 a zák.č.99/1963 Sb. na místní příslušnosti Městského soudu v Brně, jemuž svůj spor předloží k rozhodnutí.

 

 

 

 

Přihlášení

Zákazník: nepřihlášen

Váš e-mail:

Heslo:

Registrace zákazníka
Zapomněli jste heslo?

Nejnovější

folie PE proti prorůstání kořenů 1mmfolie PE proti prorůstání kořenů 1mm

3 025 CZK s DPH

folie HDPE 2mm

6 050 CZK s DPH

folie HDPE 0,6mmfolie HDPE 0,6mm

59 CZK s DPH

folie HDPE 0,5mmfolie HDPE 0,5mm

25 970 CZK s DPH

nopová deska L70nopová deska L70

370 CZK s DPH

Nejprodávanější

... žádné produkty ...

Úvodní strana
Nákupní košík: prázdný
Celková cena: 0 CZK
Měna: